PERFIL DO CONTRATANTE

ACCESO Ó PERFIL DO CONTRATANTE DO CONCELLO DE PADRÓN

 

 

 


 

A continuación amósanse soamente as pulbicacións do Perfil do Contratante previas ó 15 de Febreiro do 2011, se desella ver as posteriores a esta data faga clic no enlace superior desta páxina:

ANUNCIO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SUBMINISTRO
1.- ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
• Organismo: Concello de Padrón
• Dependencia que tramita o expediente: Oficinas Xerais
2.- OBXECTO DO CONTRATO:
Descrición do obxecto do contrato: subministro dunha máquina varredora aspiradora autopropulsada para o Concello de Padrón, cuxa descrición, características e especificacións establécense no Prego de Prescricións Técnicas
Duración do contrato: 20 días  naturais contados a partir da data de formalización do contrato en documento administrativo.
Contrato non suxeito a regulación harmonizada
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
Tramitación: urxente
Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración
4.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:
• Prezo sen IVE: 93.655,00 euros
• IVE: 14.984,80 euros
• Importe TOTAL: 108.639,80 euros
5.- GARANTÍA PROVISIONAL: Non se esixe
6.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA
Clasificación: Non se esixe
Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: segundo o establecido no Prego de claúsulas administrativas particulares.
8.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
Data límite de presentación: 8 días naturais seguintes á última data de publicación no BOP ou no Perfil do Contratante (www.concellodepadron.es)
Documentación a presentar: a sinalada no Prego de cláusulas administrativas particulares:
• Sobre A: Documentación administrativa
• Sobre B: Referencias Técnicas. Dentro deste sobre incluiranse dous sobres coas seguintes denominacións:
• Sobre B1: Melloras ao Prego de Prescricións Técnicas
• Sobre B2: Prazo de garantía e prazo de entrega
• Sobre C: Oferta económica
Lugar de presentación das ofertas: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón
Enderezo: Rúa Longa, 27, 15.900 Padrón (A Coruña)
9.- OBTENCION DE DOCUMENTACIÓN
Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón
Enderezo: Rúa Longa, 27, 15.900 Padrón  (A Coruña)
Teléfono: 981 810451
FAX: 981 811550
10.- APERTURA DAS OFERTAS: no lugar, día e hora que se sinale no taboleiro de anuncios do Concello.
11.- GASTOS DO ANUNCIO: Serán por conta do adxudicatario.
DATA DE PUBLICACIÓN NO PERFIL DO PRESENTE: 18 de setembro de 2009.
________________________________________
ANUNCIO: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS
1.- ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
• Organismo: Concello de Padrón
• Dependencia que tramita o expediente: Oficinas Xerais
2.- OBXECTO DO CONTRATO:
• Descrición do obxecto do contrato: execución da obra Saneamento e Abastecemento en Pedroso Sur incluída no Plan de Obras e Servicios 2009 da Excma. Deputación Provincial de A Coruña
• Duración do contrato: catro meses
• Contrato non suxeito a regulación harmonizada
3.- TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
• Tramitación: urxente
• Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración
4.- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN:
• Prezo sen IVE: 168.107,38 euros
• IVE: 26.897,18 euros
• Importe TOTAL: 195.004,56 euros
Dito Orzamento base de licitación ten as seguintes fontes de financiamento:
-    Concello de Padrón: 15.336,19 euros
-    Deputación F.P.89.941,98 euros
-    Deputación Préstamo:63.135,47 euros
-    Estado: 26.590,92 euros
5.- GARANTÍA PROVISIONAL: Non se esixe
6.- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do importe de adxudicación, IVE excluído
7.- REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA
• Clasificación: Non se esixe
• Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: segundo o establecido no Prego de claúsulas administrativas particulares.
8.- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS
• Data límite de presentación: 13 días naturais seguintes á última data de publicación no BOP ou no Perfil do Contratante (www.concellodepadron.es)
• Documentación a presentar: a sinalada no Prego de cláusulas administrativas particulares:
1. SOBRE A: DOCUMENTACIÓN
2. SOBRE B: REFERENCIAS TÉCNICAS
3. SOBRE C:OFERTA ECONÓMICA
ugar de presentación das ofertas: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón
Enderezo: Rúa Longa, 27, 15.900 Padrón (A Coruña)
Variantes: Non se admiten variantes ou alternativas
9.- OBTENCION DE DOCUMENTACIÓN
Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón
Enderezo: Rúa Longa, 27, 15.900 Padrón  (A Coruña)
Teléfono: 981 810451
FAX: 981 811550
10.- APERTURA DAS OFERTAS: no lugar, día e hora que se sinale no taboleiro de anuncios do Concello.
11.- GASTOS DO ANUNCIO: Serán por conta do adxudicatario dentro dos límites sinalados polo prego de claúsulas administrativas.
DATA DE PUBLICACIÓN NO PERFIL DO PRESENTE: 18 de setembro de 2009.

ANUNCIO: CONTRATO ADMINISTRATIVO
DATA DE PUBLICACIÓN NO PERFIL DO PRESENTE: 10 agosto de 2009.
1- ADMINISTRACIÓN CONTRATANTE
Organismo: Concello de Padrón
Dependencia que tramita o expediente: Oficinas xerais.
2- OBXECTO DO CONTRATO
Descrición do obxecto do contrato: Revisión do Plan Xeral de Ordenación Municipal do Concello de Padrón.
Duración do contrato: 4 anos.
Categoría do Contrato: 12. Número de referencia: CCP 867
Contrato non suxeito a regulación harmonizada.
3- TRAMITACIÓN, PROCEDEMENTO E FORMA DE ADXUDICACIÓN
Tramitación: ordinaria
Procedemento: aberto con multiplicidade de criterios de valoración.
4- ORZAMENTO BASE DE LICITACIÓN
Prezo sen IVE: 145.831,55 €
IVE: 23.333,05 €
Importe total: 169.164,60 €
5- GARANTÍA PROVISIONAL: Non se esixe
6- GARANTÍA DEFINITIVA: 5% do importe de adxudicación ( IVE excluído).
7- REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA.
Clasificación:  non se esixe.
Solvencia económica e financeira e solvencia técnica e profesional: segundo o     establecido no prego de cláusulas.
8- PRAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS   
Data límite de presentación: quince días naturais seguintes a última data de publicación no BOP ou no perfil do contratante ( www.concellodepadron.es)
Documentación a presentar: a sinalada no prego de cláusulas administrativas particulares.
SOBRE A: “ DOCUMENTACIÓN XERAL “
SOBRE B” DOCUMENTACIÓN TÉCNICA”:    
SOBRE B1 “Memoria metodolóxica.
SOBRE B2 “Capacidade de adicación do equipo”
SOBRE C “ OFERTA ECONÓMICA”
Lugar de presentación das ofertas: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón.
Enderezo : Rúa Longa, 27, 15900- Padrón ( A Coruña).
Variantes: Non se admiten variantes ou alternativas.
9-  OBTENCIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Lugar: Rexistro Xeral do Concello de Padrón
Entidade: Concello de Padrón.
Enderezo : Rúa Longa, 27, 15900- Padrón ( A Coruña).
Telefono: 981 810451
Fax: 981 811550
10- APERTURA DAS OFERTAS: no lugar, día e hora que se sinale no taboleiro de anuncios do Concello.
11- GASTOS DO ANUNCIO: serán por conta do adxudicatario dentro dos límites sinalados polo prego de cláusulas administrativas.
Padrón, a 3 de agosto de 2009.
O Alcalde,
Asdo.: Camilo Forján Seoane